۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین به زیر کشت گیاهان علوفه‌ای رفت۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین به زیر کشت گیاهان علوفه‌ای رفت