کمتر از ۳۰ کیلومتر از ریل‌گذاری مسیر باقی مانده است
کمتر از ۳۰ کیلومتر از ریل‌گذاری مسیر باقی مانده است