کاهش رشد صنعت از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد در استان یزد
کاهش رشد صنعت از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد در استان یزد