چهارمین مدال دوومیدانی‌کاران ایران در پرش ارتفاع
چهارمین مدال دوومیدانی‌کاران ایران در پرش ارتفاع