پزشکیان: جانباختگان حادثه‌ تروریستی مجلس شهید محسوب می‌شوند
پزشکیان: جانباختگان حادثه‌ تروریستی مجلس شهید محسوب می‌شوند