همکاری حدود ۳۰ هزارنفر از پرسنل فرهنگی در اجرای انتخابات شهر تهران
همکاری حدود ۳۰ هزارنفر از پرسنل فرهنگی در اجرای انتخابات شهر تهران