معروف: بازیکنان ذخیره ایران بسیار خوب کار کردند
معروف: بازیکنان ذخیره ایران بسیار خوب کار کردند