محسن هاشمی: نتیجه انتخابات هر چه باشد به نفع کشور و نظام خواهد بود
محسن هاشمی: نتیجه انتخابات هر چه باشد به نفع کشور و نظام خواهد بود