عربستان به خبرنگاران اسرائیلی هیات همراه ترامپ ویزا ندادعربستان به خبرنگاران اسرائیلی هیات همراه ترامپ ویزا نداد