طبق قانون تا ساعت ۱۲ شب می توانیم آرای مردم را جمع کنیم
طبق قانون تا ساعت ۱۲ شب می توانیم آرای مردم را جمع کنیم