صدور هفت هزار و ۴۱۵ فقره سند دولتی در سال گذشته در خوزستانصدور هفت هزار و ۴۱۵ فقره سند دولتی در سال گذشته در خوزستان