شمخانی: امنیت ایران و افغانستان در هم تنیده و غیر قابل گسست است
شمخانی: امنیت ایران و افغانستان در هم تنیده و غیر قابل گسست است