ستاد انتخابات کشور در ساعات اولیه پس از پایان رای گیری انتخابات ۲۹ اردیبهشت
ستاد انتخابات کشور در ساعات اولیه پس از پایان رای گیری انتخابات ۲۹ اردیبهشت