رسیدگی به پرونده متکدیان در مجتمع قضایی ولیعصر/این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود
رسیدگی به پرونده متکدیان در مجتمع قضایی ولیعصر/این پرونده‌ها مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود