رئیس کمیسیون اروپا: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منتفی است
رئیس کمیسیون اروپا: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منتفی است