در میان مناقشات، اندونزی نام بخشی از دریای چین جنوبی را تغییر داددر میان مناقشات، اندونزی نام بخشی از دریای چین جنوبی را تغییر داد