حمایت اعضای فراکسیون اهل سنت و فراکسیون تولید و اشتغال مجلس از سلطانی‌فر
حمایت اعضای فراکسیون اهل سنت و فراکسیون تولید و اشتغال مجلس از سلطانی‌فر