حضور شهروندان تهران پای صندوق‌های رای بی‌سابقه و بی‌نظیر بود
حضور شهروندان تهران پای صندوق‌های رای بی‌سابقه و بی‌نظیر بود