جوانان ایران به دنبال افتخارآفرینی در جهان/ دیدار افتتاحیه با بازی آلمان و ونزوئلا
جوانان ایران به دنبال افتخارآفرینی در جهان/ دیدار افتتاحیه با بازی آلمان و ونزوئلا