جهاد اسلامی خواستار پایان دادن به آثار فاجعه‌بار توافقنامه اسلو شدجهاد اسلامی خواستار پایان دادن به آثار فاجعه‌بار توافقنامه اسلو شد