ثبت بیش از ۵۰ درصد تاخیر در پروازهای اردیبهشت ۹۶
ثبت بیش از ۵۰ درصد تاخیر در پروازهای اردیبهشت ۹۶