تلاش جمهوری‌خواهان برای لغو نظام بیمه اوباما باز هم به بن‌بست خورد
تلاش جمهوری‌خواهان برای لغو نظام بیمه اوباما باز هم به بن‌بست خورد