تقاضای داخلی از ۱۰ سال قبل هم کمتر است/ اقتصاد ایران این همه بانک نمی‌خواهد
تقاضای داخلی از ۱۰ سال قبل هم کمتر است/ اقتصاد ایران این همه بانک نمی‌خواهد