ترکیب تیم ملی وزنه برداری نوجوانان برای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۷
ترکیب تیم ملی وزنه برداری نوجوانان برای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۷