بیشترین پست‌های برق موقت در خوزستان وجود دارد/ لزوم حل ریشه‌ای مشکلات برق
بیشترین پست‌های برق موقت در خوزستان وجود دارد/ لزوم حل ریشه‌ای مشکلات برق