بکارگیری بیش از ۵ هزار مازندرانی در طرح کارورزی
بکارگیری بیش از ۵ هزار مازندرانی در طرح کارورزی