بلینکن: برجام از حمایت جوامع اطلاعاتی و امنیت ملی اسرائیل برخوردار است
بلینکن: برجام از حمایت جوامع اطلاعاتی و امنیت ملی اسرائیل برخوردار است