با نظر شورای نگهبان ثبت هویت رای دهندگان به صورت افلاین انجام می‌شود
با نظر شورای نگهبان ثبت هویت رای دهندگان به صورت افلاین انجام می‌شود