بانک آینده؛ برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه به انتخاب مؤسسه یورومانی
بانک آینده؛ برترین بانک تحول‌ساز خاورمیانه به انتخاب مؤسسه یورومانی