انتخابات، نماد همدلی و انسجام ایرانیان برای اعتلا و سربلندی کشور است
انتخابات، نماد همدلی و انسجام ایرانیان برای اعتلا و سربلندی کشور است