استراحت در ساحل می‌تواند منجر به مرگ زودرس شود
استراحت در ساحل می‌تواند منجر به مرگ زودرس شود